Liên Hệ

Người Phụ Trách: Nguyen Thi Mai Tram

Địa Chỉ: Thanh Hai, Ninh Hai, Ninh Thuan

Số Điện Thoại: 01672291895